Check out our daily updated salsa party agenda!

 
 

Gebruiksvoorwaarden

Iedere gebruiker van www.salsa.be en alle onderliggende websites verklaart zich uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

1. De gegevens, bestanden en informatie verstrekt via deze website zijn eigendom van SALSA.BE Elke gebruiker van de website onthoudt er zich van deze gegevens te wijzigen, te kopiŽren, te vertalen of op enige andere wijze op elektronische of mechanische wijze op te slaan of te bewerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SALSA.BE Het opslaan van deze gegevens, bestanden en informatie dient beperkt te blijven tot wat noodzakelijk is voor het gebruik van de website.

2. Intellectuele eigendom en copyright. De website Salsa.be, en alle onderliggende websites, is volledig auteursrechtelijk beschermt, waarbij de gebruiker erkent dat de op de site verstrekte gegevens (opmaak, technische onderbouw, teksten, grafische elementen... en overige gegevens) eigendom zijn en blijven van Salsa.be (in functie van wat van toepassing is). Geen enkel onderdeel van de website mag gebruikt worden voor reproductie, onder welke vorm ook, tenzij daartoe vooraf schriftelijke goedkeuring werd ontvangen. Het is ook verboden deze gegevens elektronisch, mechanisch of op welke wijze dan ook op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Enkel het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser of zoekmachine is toegestaan. Elke inbreuk op deze rechten kan strafrechterlijk of burgerrechtelijk worden vervolgd.

3. SALSA.BE streeft ernaar correcte, betrouwbare informatie te verstrekken. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt door de gebruikers of derden. SALSA.BE is niet aansprakelijk voor eventuele schade, zowel direct als indirect, die bij gebruikers of derden zou ontstaan ten gevolge van de onjuistheid van de verstrekte informatie of het al dan niet verkeerde of onoordeelkundige gebruik van de verstrekte informatie door gebruikers of derden. Links naar andere websites worden enkel ter informatie opgenomen. SALSA.BE is niet verantwoordelijk voor het bestaan of de inhoud van deze sites of de schade die voor de gebruikers of derden voortvloeit uit het gebruik van deze sites. Noch SALSA.BE noch de individuele adverteerders kunnen door de gebruikers of derden aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen in de advertenties opgenomen op www.salsa.be of voor het niet meer beschikbaar zijn van de daarin aangeboden goederen en/of diensten.

4. SALSA.BE behoudt zich tegenover de adverteerders en gebruikers het recht voor kwetsende, beledigende, aanstootgevende, racistische en in het algemeen discriminerende gegevens, bestanden, afbeeldingen of teksten de toegang tot de website te weigeren of deze nadien van de website te verwijderen. De inhoud van deze door de adverteerders of gebruikers geleverde gegevens blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de adverteerder of gebruiker van oorsprong in kwestie die SALSA.BE en haar personeel zal vrijwaren en vergoeden voor elke klacht van derden betreffende deze inhoud.

5. Organisatoren geven de toestemming als tegenprestatie om de logo van SALSA.BE te plaatsen op flyers die dienen om op de website te plaatsen en te verdelen via onze mailservice (nieuwsbrief) elke week. Wij behouden ons het recht om evenementen of flyers te weigeren, aan te passen of te verwijderen zonder de aanbieder hiervan op de hoogte te brengen.

6. SALSA.BE streeft ernaar de gegevens opgenomen op www.salsa.be steeds en doorlopend toegankelijk te houden voor gebruikers. SALSA.BE kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onderbrekingen in de toegankelijkheid van deze gegevens om technische of andere redenen of de beŽindiging van bepaalde diensten die aangeboden worden op de website.

7. De gebruiker dient er zich bewust van te zijn dat sommige tekens, namen en logoís van rechtswege beschermd zijn als handelsnaam of handelsmerk.

8. De nietigheid of ongeldigheid van sommige bepalingen van deze voorwaarden of een deel daarvan zal niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere bepalingen voor gevolg hebben.

9. Voor de beslechting van alle geschillen betreffende deze voorwaarden en de daarin beschreven gevallen, is enkel de Belgische Wet van toepassing en zijn de Rechtbanken van het Arrondissement Dendermonde bevoegd.

10. Alle wijzigingen aan deze voorwaarden worden vooraf aangekondigd via http://www.salsa.be/ of via e-mail.